“De Stichting heeft ten doel de belangen van de veteranen te ondersteunen waaronder die, die hun oorsprong of grondslag vinden in materiële aanspraken ten gevolge van en voortvloeiende uit gebeurtenissen als gevolg van de uitoefening van de militaire dienst onder de omstandigheden of bij een missie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”